List of some Good English Books on Sri Ramanuja & Sri Vaishnavism

List of Sri /Shree Vaishnava Sampradaya Books
Available from Sri Vaishnava Sri,Srirangam.
0431 2434398 , 90424 53934
admin@srivaishnavasri.com,
reachsrivaishnavasri@gmail.com

Life of Ramanujacharya – Alkondavilli Govindacharya – 150

2.Sri Ramanuja’s Life and Teachings – C.R.Srinivasa Aiyengar – 180

3.Sri.Ramanuja’s philosophy & Religion – P.B.Vidyarthi – Rs.250/-

4.Sri Bhashya of Ramanuja – II – R.D.Karmarkar – Rs 200/-

5.Holy Lives of the Azhvars  –  Alkondavilli Govindacharya – Rs.150/-

6.Philosophy of  the Vedanta sutra – S.M.S.Chari – Rs.120/-

7.Impact of Sri Ramanujacharya on temple worship – Sarojini Jagannathan – Rs.150/-

8.History of Vaishnavism in South India upto Ramanuja’s period – Rs.200/-

9.Bhagavad Gita – The Hindu Philosophy of Conduct – M.Rangacharya,M.B.Varadaraja Iyengar & M.R.Sampatkumaran – Rs.220/-

10.Ramanuja’s Vedartha Samgraha – J.A.B. Van Buitenen – Rs.150/-

11.Advaita & Visishtadvaita  –  S.M.S.Chari – Rs.120/-

12.The Philosophy of Sri Ramanuja – Srisaila Chakravarthi Acharya – Rs.160/-

13.Ramanuja Sampradayam in Gujarat – Haripriya Rangarajan – Rs.120/-

14.Sri Bhashya on the philosophy of the Brahmasutra – S.S.Raghavachar – Rs.150/-

15.Acharya Hrdayam – A critical study – G.Damodaran – Rs.80/-

16.Complete works of Dr.K.C.Varadachari Vol VI – Rs.250/-

17.Bhagavad Gita – III
The Hindu Philosophy of Conduct – M.Rangacharya ,M.B.Varadarajan & M.R.Sampatkumaran – Rs.170/-

18.Biography of Sri Varavaramuni – Gwalior Sathyamurthy Iyengar – Rs.40/-

19.Sri Vachana Bhushanam – Gwalior Sathyamurthy Iyengar – Rs.70/-

20.Mumukshappadi & Thathvathrayam – Gwalior Sathyamurthy Iyengar – Rs.80/-

21.Vedanta Desika Dhivya charitram – Dhvitheeya Brahmathanthra swamy – Rs.70/-

22.Vedanta Deepam – Bhashyam – Rs.120/-