திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வைபவம் – Tiruvaimozhi Pillai Vaibhavam

இன்று ‘வைகாசி விகாசம்’, திருவாய்மொழிப் பிள்ளை திருநக்ஷத்திரம். Today is Vaikasi Visakam, birth star of Tiruvaimozhi PiLLai.

Thiruvaimozhippillai
[Image Credit : SARPV.Chaturvedi Picasa gallery]

To read/download a 16 page e-book in Tamil about ‘Thiruvaimozhi Pillai’, click here : ThiruvaimozhiPiLLai_Vaibhavam_SrivaishnavaSri

குந்தீநகர் (கொந்தகை) தெய்வநாயகன்,உபயநாய்ச்சிமார், திருவாய்மொழிப்பிள்ளை உத்ஸவ விக்ரஹ புனர் ப்ரதிஷ்டை வைபவத்தின் போது வெளியிடப்பட்டது.1.9.2005 (பார்த்திப ஆவணி 16ஆம் நாள்)

To listen/download a 45min audio Upanyaasam in Tamil about Thiruvaimozhi, click here :  Tiruvaimozhi Pillai Vaibhavam

திருவாய்மொழிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் _/_