1000 ஆயிரம் கண்ட அற்புதர் ராமானுஜர் 1000 Kanda Arputhar Ramanujar

Sale!

400.00 370.00

பல ப்ரபல வித்வாஙளின் கட்டுரையுடன் ஏராளமான வண்ணப் படங்களுடன் ராமானுசரின் 1000 ஆவது அவதார ஆண்டு மலர். ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் இருக்க வேண்டிய ஒரு பொக்கிஷம்.

Category: