திருப்பாவை எளிய உரை , AVR Alaya, Thiruppavai simple meanings