பூர்வ ப்ரயோகம் , KTR Poorva Prayogam

140.00

Description

பொது சங்கல்பம், பூணூல் மாற்ற(யஜ்ஞோபவீத தாரணம்),சமிதாதானம், அக்னி சந்தானம், ஜயாதி ஹோமம், ப்ரதான ஹோமம், லாஜ ஹோமம், ப்ரவிச்ய ஹோம , ஸீமந்தம், பும்ஸவனம், நாந்தி , சௌளம், உபநயனம்,விவாஹம், நூதன க்ருஹப்ரவேசம்,ஆயுஷ்ய ஹோமம், ஷஷ்டியப்தபூர்த்தி மற்றும் சில விசேஷ சங்கல்ப மந்த்ரங்கள் அடங்கியது.