வைதீக ப்ரயோகம் KTR VaithIkaprayOgam Vaithika prayogam

125.00

வேதம் ப்ரபந்தம் தொடக்கம், வேத சாற்றுமுறை, ப்ரபந்த சாற்றுமுறை,ஆசீர்வாத / சம்பாவனை / கணம் / க்ரமம் / பெருமாள் ஆழ்வார் / ஆசார்யர்கள் பஞ்சாதிகள், ஸ்வஸ்தி வாசனம் .