Paarameshwara / Parameshvara Samhitha English , Prabhakar Apte, SVS