ஸ்ரீரங்கா ஸ்ரீரங்கா ஸ்ரீரங்கா – ஸ்ரீரங்கம் 247 பாசுரங்கள் உரையுடன்/Srirangam 247 Pasurams with meanings

200.00

பதின்மர் பாடிய பெருமாளான ஸ்ரீரங்கநாதன் (திருவரங்கம்) விஷயமாக அருளிச்செய்த 247 பாசுரங்களும் அவற்றிற்கான விளக்கமும் .