வடகலை நித்யானுசந்தானம், கிரி – Vadakalai Nithyanusanthanam – Tamil, Giri