125.00

சங்கல்பம்,தர்ப்பணம், பரேஹனி தர்ப்பணம்,மஹாளய தர்ப்பணம், சங்கல்ப பெயர்கள்,மாசிக சங்கல்பம்,சோதகும்ப சங்கல்பம்,யஜ்ஞோபவீத தாரணம், புண்யாஹவாசனம், பவமான ஸூக்தம், ப்ரோக்ஷண மந்த்ரம் (மனுஷ்யர்கள் மற்றும் க்ருஹத்திற்கு)ஸமிதாதானம், அக்னி சந்தானம், ஔபாசன ஹோமம், ச்ராத்த ப்ரயோகம், பஞ்ச கவ்யம் , பீஜ தானம் போன்ற 22 கிரியைகளுக்கான மந்தரங்கள் மற்றும் செய்முறை.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *