Yadhavabhyudayam 1st Sargam , யாதவாப்யுதயம் முதல் சர்க்கம் எளிய தமிழ் உரை